Underslös, nytt naturreservat

Bild från Underslös naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Underslös, fyra kilometer öster om Tanumshede, har blivit naturreservat enligt beslut från länsstyrelsen och Västkuststiftelsen är utsedd till förvaltare av reservatet.

Naturreservatet är 41,4 hektar stort och syftet är att:

  • bevara och utveckla opåverkad barrskog och ekkrattskog som inte varit föremål för något skogsbruk,
  • bevara och utveckla triviallövskog med ädellövinslag, lövblandad barrskog och ädellövskog,
  • bevara rödlistade arter och signalarter inom grupperna svampar, lavar, mossor och kärlväxter,
  • gynna förekomsten av död ved, och
  • friluftsliv ska kunna bedrivas i området och besökare ska uppleva områdets orördhet och vildmarkskaraktär.

Länsstyrelsen skriver bland annat i beslutet:

"Det aktuella området omfattar skogsmark som fram till slutet av 1860-talet till stora delar bestod av ljunghed som betades. Området domineras av tallskog med inslag av barrblandskog, lövblandad barrskog, triviallövskog med ädellövinslag (ekkrattskog) och ädellövskog. Vissa tallar är sannolikt cirka 200 år och vissa ekar cirka 150 år."

Foto: Länsstyrelsen