Samråd om ombyggnation av Tanumshedes avloppsreningsverk

Tanumshedes avloppsreningsverk

Allmänheten har nu möjlighet att ta del av handlingar gällande ombyggnad av Tanumshedes avloppsreningsverk, och lämna synpunkter. Samrådet pågår till den 28 september 2018.

Tanums kommun kommer att lämna in en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet med anledning av en ombyggnation av Tanumshedes avloppsreningsverk. Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken, och ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Innan tillståndsansökan färdigställs ska samråd genomföras med allmänheten och berörda parter. Informationen här är ett led i samrådet.

Ombyggnaden planeras starta under hösten 2019 och avslutas under våren 2020.

Förändringen jämfört med tidigare tillstånd är att den biologiska reningen ska kompletteras med ytterligare reningssteg och att den dimensionerande belastningen höjs från 4 000 till 6 000 personekvivalenter. Ombyggnaden medför inte några förändringar när det gäller lukt och buller. All ombyggnation sker i stort sett inom befintligt använda ytor och volymer.

Du är välkommen att höra av dig för att få ytterligare information och/eller för att framföra synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering. Gå in på kommunens hemsida, www.tanum.se, för att läsa samrådsunderlaget. Du kan ställa frågor eller lämna synpunkter till VA-ingenjör Karin Görfelt, 0525-183 67, karin.gorfelt@tanum.se, eller driftchef Michael Viberg, 0525-184 92, michael.viberg@tanum.se, senast den 28 september 2018.

Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen