Insikt om företagsklimatet i Tanum

Streckgubbar som jobbar tillsammans

Den 2 maj presenterades SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning "Insikt", en mätning som ger oss en indikation på hur företagen upplever kommunens servicenivå i myndighetsområdena.

Tanum hamnar på ett Nöjd-kund-index (NKI) på 62 i 2017 års mätning jämfört med NKI-värde på 72 i 2016 års mätning. Insikt mäter upplevelsen hos de företagare som haft kontakt med kommunen inom myndighetsområdena brandtillsyn, miljö- och hälsoskyddstillsyn, markupplåtelse, serveringstillstånd och bygglov. Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Serveringstillstånd och livsmedelskontroll har i det närmaste ett oförändrat NKI-värde jämfört med föregående år. Brandskydd och bygglov har båda tappat 11 enheter. Serveringstillstånd, livsmedelskontroll och brandskydd är de myndighetsområden där kommunen fortfarande ligger väl till i NKI-värde. Av kommunens myndighetsområden är det serveringstillstånd som får högst NKI-värde på 77, vilket anges som ett högt värde.

Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett NKI-värde på 70, även det ett högt NKI-värde.

En annan mätning som mäter företagsklimatet är Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Där fick Tanum i höstas ett högre betyg än många andra kommuner. På fyra år har Tanum i den undersökningen klättrat nästan 100 placeringar.

-Undersökningarna pekar åt olika håll, vi tappar i serviceundersökningen Insikt men klättrar i Svenskt Näringslivs attitydundersökning, men båda ger oss indikationer var vi behöver fortsätta göra insatser. Vi arbetar kontinuerligt för ett bättre företagsklimat och har så gjort under en längre tid, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande. -Årets resultat i Insikt är inte något vi är nöjda med, utan det är av högsta prioritet att fortsätta lägga mycket kraft på förenklingar och förbättringar för våra företag, fortsätter Liselotte.

Förändrat sätt att arbeta

Under året 2017 har det pågått processer för en effektivare ärendehantering och ökad tillgänglighet på framförallt bygg- och miljöavdelningen. En stor förändring för verksamheten är att ett nytt system, som styr hantering av bland annat inkomna handlingar och handläggarnas arbetssätt, har köpts in. Målet är att det ska underlätta för sökanden och effektivisera handläggningen av ärenden.

-Det försämrade resultatet för 2017 beror bland annat på svårigheter att rekrytera personal säger Josefin Kaldo, chef på miljö- och byggnadsförvaltningen. Kompetensförsörjning är en utmaning. Det innebär att vi inte kunnat erbjuda den service vi önskat. Vi är glada att vi nu har tillsatt flera nyckelposter som ny bygglovschef och miljöchef.

Vi strävar hårt för att erbjuda en förbättrad service och handläggning till företagen, vi hoppas att åtgärder som vi under 2017 implementerat kommer ge resultat, fortsätter Josefin.

Gemensamt arbete

För att skapa ett bra företagsklimat krävs ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv.

-Vi arbetar vidare med att skapa en öppen dialog och tätt samarbete med näringslivet. Vi arbetar aktivt i flera ”forum-grupper”. En forumgrupp består av företag från Tanum där vi jobbar tillsammans kring olika frågor, så som kompetensförsörjning, strategier och företagsevent, säger näringslivsutvecklare Elenor Olofsson.

Den nyligen antagna näringslivsstrategin anger samverkan, tydlig och öppen kommunikation och bra service och effektiv handläggning till företagen som fokusområden att utveckla vidare. Ett starkt näringsliv med välmående företag och de bästa utvecklingsmöjligheterna är viktigt för oss, så vårt arbete fortsätter!

2017 resultat jämfört med föregående år, samt jämfört med riskgenomsnittet i Sverige

Skriv tabellbeskrivning här


2015

2016

2017

2017 snitt riket

Brandskydd

78

83

72

79

Bygglov

51

69

56

63

Miljö- och hälsoskydd

64

61

58

69

Livsmedelskontroll

60

72

70

74

Serveringstillstånd

77

78

77

75

NKI totalt Tanums kommun

64

72

62

71

87 företag har svarat på enkäten under 2017, vilket är en svarsfrekvens på 51 procent.

Här kan du läsa hela rapporten från Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.