Naturreservat

I Tanum finns 30 naturreservat, fyra av dessa är kommunala, det vill säga upprättade och förvaltade av kommunen. Här kan du läsa mer om de kommunala naturreservaten. Information om alla naturreservat finns på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Naturvårdsverkets webbkarta Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunala naturreservat

Falkeröds lindskog

Omfattar: Ett område nära Grebbestads samhälle, i anslutning till Falkeröds hembygdsgård. Reservatet utgörs av 1,3 hektar randskog i ostsluttning på det som en gång var en klapperstensstrand vid havet. Riklig förekomst av stenblock och en flora som tyder på skalgrus i marken.

Syfte: Bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer samt livsmiljöer för skyddsvärda arter. Bland träden dominerar lindarna, varav en del grova och gamla träd. Enstaka inslag, ofta i kanterna, av alm, ek, lönn, oxel, asp och björk.

Skötsel: Skötseln ska gynna randskogen och bidra till att öka mängden död ved. Delar av reservatet ska slåttras och röjas med jämna mellanrum för att bevara förutsättningar för flora som är beroende av öppna gräsmarker.

Klätta naturreservat

Klättas betesmarker och randskogar

Omfattar: 12,8 hektar betesmarker, randskogar, hällmarker och strandområden söder om Tannamskilen.

Syfte: Bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara värdefulla naturmiljöer och ett kulturpräglat kustlandskap, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Skötsel: Grundas på en naturvårdsinriktad betesdrift. Mängden särskilt skyddsvärda och bevarandevärda träd ska öka och deras livslängd gynnas.De växt- och djursamhällen samt arter som, i ett historiskt perspektiv, är knutna till ett representativt och hävdat jordbrukslandskap och till ädellövskog ska ha goda förutsättningar att leva kvar. Kulturhistoriska spår och lämningar ska synas.

Norra Ejgde randlövskog

Omfattar: 0,5 hektar randlövskog och klapperstenssluttningar. Reservatet finns strax nordost om Hamburgsund.

Syfte: Bevara ett randlövskogsområde med mycket höga naturvärden, ge de grova träden goda förutsättningar att leva och att garantera återväxten av nya träd, samt skapa förutsättningar för vedlevande organismer.

Skötsel: Området ska bevaras genom att randlövskogen får utvecklas fritt.

Får betar vid Sannäsfjorden

Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Omfattar: 11,1 hektar strandområde, längs Sannäsfjordens sydöstra del, från cirka 250 söder om klipphalvön Hönsholmen till och med klipphalvön Lerholmen i norr.

Träd vid Sannäsfjorden

Syfte: Bevara biologisk mångfald, vårda, återställa och bevara ett värdefullt strandområde med strandäng, klibbalsumpskog, klibbalskog och hagmarker, samt livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Skötsel: Delar av områdets igenväxta betesmarker ska återställas genom betesdrift och/eller slåtter samt röjning. Mängden särskilt skyddsvärda och bevarandevärda träd ska öka och deras livslängd gynnas. Kulturhistoriska spår och lämningar ska synas.

Bildande av kommunala naturreservat

Beslut om tre naturreservat på kommunägd mark, togs av Tanums kommunfullmäktige 2002. Beslut om att bilda naturreservatet Norra Ejgdes randlövskog fattades 2013. Tidigare hade endast länsstyrelserna rätt att avsätta reservat men från 1999 har även kommuner denna möjlighet.

Tekniska förvaltningen är utsedd till förvaltare av de kommunala naturreservaten och har i uppgift att se till så att skötselplanerna följs.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar