Bassängbad

En badanläggning är en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter exempelvis bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.

Miljöbalken

Den som vill driva en badanläggning som allmänheten har tillgång till ska anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet, innan lokalen eller anläggningen börjar användas. Anmälan ska göras skriftligt och senast 6 veckor innan verksamheten startar. Genom anmälan får miljö- och byggnadsnämnden kännedom om verksamheten och kan lämna de råd och anvisningar som behövs. Eftersom det ofta är enklare att justera utformningen innan verksamheten startats är det en fördel om det blir rätt från början. Blanketten ska lämnas in tillsammans med en teknisk beskrivning av bassängen samt ritning på övriga utrymmen. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Privata bassänger som används av familj och vänner omfattas inte av anmälningsplikten.

Tempererat badvatten är en av de miljöer som är extra känslig för smittspridning och kan ge upphov till olika kemiska föroreningar i luften. För att minimera riskerna krävs att reningen av vattnet och skötseln av anläggningen fungerar på ett effektivt sätt. Egenkontroll är ett verktyg för att säkerställa att detta uppnås.

Egenkontroll

All badverksamhet måste kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att badning kan medföra hälsorisker. Den som driver en badanläggning ansvarar för utformningen av egenkontrollen samt att egenkontrollen följs och används i verkligheten. Läs mer om egenkontroll i egenkontroll för bassängbad.länk till annan webbplats (pdf, 41.9 kB) egenkontroll för bassängbad.PDF (pdf, 41.9 kB) I egenkontrollen ska de risker som finns med verksamheten framgå samt hur riskerna förebyggs. Det ska finnas rutiner för vattenrening, provtagning, rengöring med mera. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och kunna visas upp för miljöavdelningen.

Allmänt råd

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad, se länken till höger, ger riktvärden för mikrobiologiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede