Detaljplan för del av Tanums- Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221 med flera

Flygfoto med illustration över planområde Tanums-Rörvik 1:56 och Tanums-Rörvik 1:221

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-01-23 § 8 godkänt detaljplanen för utställning.

Utställning pågår 2018-03-22 till och med 2018-04-24

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse.

Det aktuella planområdet är i beläget i Rörvik söder om Grebbestad, mellan Rörviksvägen och väg 163. Området är inte tidigare detaljplanelagt och utgörs i huvudsak av före detta åkermark och naturmark.

Planen omfattar en befintlig och 13 nya tomter för friliggande enbostadshus.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen via e-post till: mbn.diarium@tanum.se, eller till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Det går också bra att lämna synpunkter direkt via länken till höger

Senast 2018-04-24

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede