Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 med flera

Flygfoto planområde Tanums-Rörvik 1:101, 1:58

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en etablering av 14 tomter för småhusbebyggelse, längs västra sidan av Rörviksvägen. Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer sydost om Grebbestad, direkt väster om Rörviksvägen. Detaljplanen ska möjliggöra en gemensam lösning för parkering och sophantering. Detaljplanen säkerställer även placering av befintlig pumpstation och det kommunala ledningsnätet för spill-och dricksvatten som går genom planområdet. 

En förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras är att en ny anslutning anläggs till väg 163 istället för nuvarande utfart. Den nya utfarten ersätter den nuvarande och ett markområde för den nya utfarten och gång- och cykelvägen till Grebbestad ingår i planområdet.

Planförslaget har stöd i den gällande översiktsplan 2030, i en fördjupad översiktsplan för Grebbestad samt i den planstudie som finns upprättad för ett större område inom Tanums-Rörvik.

Detaljplanen har bedömts inte medföra någon risk för en betydande miljöpåverkan och en särskild miljökonsekvens-beskrivning har därför inte tagits fram.


Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut 2019-02-18 § 22

Beslut att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen


Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse och granskningslutlåtande finns tillgängliga på planavdelningen, miljö- och byggnadsförvaltningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42

Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede