Program för Tanums-Gissleröd 1:81 med flera, Svinnäs

Del av planområde Tanums-Gissleröd 1:81 m fl, Svinnäs

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2016-11-01 § 173 godkänt rubricerat program för samråd.

Programmet omfattar hela Svinnäshalvön som är belägen sydväst om Grebbestad centrum. I öster avgränsas området av Grebbestadskilen och i norr av hamnplan och befintliga fastigheter längs med Tage Wikströms gata. I väster gränsar området till Gliskilen samt mot ett dike som skiljer Svinnäshalvön från Östra Kuseröd.

Syftet med programmet är att pröva en utveckling av Grebbestad centrum med bostäder och verksamheter och samtidigt förbättra allmänhetens tillgänglighet till Svinnäs. 

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2016-12-20

Planhandlingar

Programsamrådsredogörelsen finns tillgänglig på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede