Detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera (Västra vägen, etapp 1)

Campingområdet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2010-03-23 § 68 att godkänna planförslaget för samråd.

Syftet med detaljplanen är att befästa planeringsinriktningen som presenteras i fördjupad översiktsplan för Grebbestad som antogs av kommunfullmäktige 2006-02-06 § 4. Konkret betyder det att Industrivägen förlängs och kopplar samman Grönemadsvägen och väg 1012 (Havsstensundsvägen). Den nya vägsträckningen bildar därmed en första etapp av en planerad västra infart till Grebbestads centrala delar. Planen ger även stöd för en utbyggnad av en separerad gång- och cykelväg längs den nya vägsträckningen.

En del i planens syfte är även att avgränsa områden, dels för en framtida skola och dels för ytterligare verksamhetsetablering i anslutning till befintligt verksamhetsområde samt att medge en viss utökning av byggrätterna inom det befintliga verksamhetsområdet. I planen ingår också en befintlig bostadsfastighet.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2010-25-28

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede