Detaljplan för Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet

Vy över planområdet och Andreastorpet

Planområdet ligger i den södra delen av Tanums kommun, strax söder om Svenneby.  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan av bostäder i denna delen av kommunen. I detaljplanen vill man placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor. Detaljplanen omfattar 10 nya småhus och en möjlighet att bygga två mindre flerbostadshus, alternativt ytterligare två småhus.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut 2018-11-26 § 136

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen är överklagat till Mark- och miljödomstolen


Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skeden

Utställningshadlingar

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Leif Fred

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede