Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet

Knäm 2:14, Vy över Knämmotet

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2015-08-18 § 175 godkänt rubricerad detaljplan för samråd.

Planområdet ligger vid trafikplats Knäm direkt öster om väg E6 i norra delen av Tanums kommun. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats med därtill hörande verksamheter, såsom drivmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2015-10-13

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Programhandlingar

Programsamrådsredogörelse finns tillgänglig på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Olof Jönsson

Tel. 0525-183 42
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede