Detaljplan för Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken

Flygfoto över planområde Hamburgsund 3:9 m fl, Humleviken

Planområdet är beläget inom Hamburgsunds samhällsområde, cirka en kilometer norr om centrum, längs Plureviksvägen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering med cirka 17 nya enbostadshus samt att bekräfta befintlig bebyggelse inom området.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2019-06-18 § 166.

Antagandehandlingar

Handlingar från tidigare skede

Utställningshandlingar

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Utställningsutlåtande och samrådsredogörelse finns tillgängliga på planavdelningen, miljö-och byggnadsförvaltningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Roger Rosengren

Tel. 0525-184 36
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede