Program till detaljplan för Grebbestad 2:1 med flera, Grebbestad centrum

Bebyggelse gata inom planområdet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2010-06-15 § 188 att godkänna rubricerat program för samråd.

Samrådstid: 26 juli 2010 – 8 oktober 2010

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av offentliga miljöer och enskilda fastigheter på ett sätt som säkerställer Grebbestads karaktär och de kulturhistoriska värdena.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit, skriftligen, till:

Tanums kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
457 81 TANUMSHEDE

Senast 2010-10-08

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Lisa Söderström

Tel. 0525-180 73
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede