Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera,  Fjällbacka

Flig 1:6, flygbild Fjällbacka

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-01-23 § 10 godkänt detaljplanen för granskning.

Granskningstid: 7 juni 2018 till och med den 10 juli 2018

Planområdet är beläget sydost om Fjällbacka centrum. Marken omfattas av fastigheterna Flig 1:6, Fjällbacka 176:124, samt en privat bostadstomt, Flig 1:21.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att skapa nya bostadstomter i anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för permanentboende är goda genom närhet till både natur, samhällsservice och skola. 

 

Planhandlingar

Handlingar från tidigare skede

Samrådshandlingar

Programsamrådshandlingar

Programsamrådsredogörelsen och samrådsredogörelsen finns tillgängliga på planavdelningen

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Tel. 0525-183 94
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede