Program för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Ortofoto planområde Ertseröd 1:53

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-01-24 § 9 godkänt rubricerat program för samråd.

Syftet med programmet är att belysa förutsättningarna för en utbyggnad av Sportshopens butik och lager, inklusive lagerhållning för e-handel, samt för en utbyggnad av markparkering för verksamheten och för tillfälliga arrangemang i närområdet. Utbyggnadsmöjligheterna syftar även till att utveckla olika konsept för besöksnäringen med koppling till turism och friluftsliv. Ett viktigt syfte med programmet är även att belysa förutsättnuingarna för hur en utbyggnad av gång- och cykelstrukturen kan möjliggöras.

För det fortsatta arbetet är det angeläget att eventuella synpunkter inkommit skriftligen till;

Tanums kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

457 81 TANUMSHEDE

eller via e-post till; mbn.diarium@tanum.se

Det går även bra att lämna sina synpunkter direkt via länken till höger

senast 2017-03-14

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Planavdelningen

Planeringsarkitekt

Andrea Johansson

Tel. 0525-183 61
Fax. 0525-183 00

E-post. mbn.diarium@tanum.se

Besöksadress

Storemyrsvägen 2

457 31 Tanumshede