Statuter för utdelande av kommunens miljöpris och miljödiplom

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63.

§ 1
Tanums kommuns Miljöpris syftar till att uppmärksamma, uppmuntra, belöna  eller stödja  särskilt värdefulla insatser inom miljöområdet.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Miljöpriset :

  • Mottagaren skall under året utmärkt sig på ett ur miljösynpunkt förtjänstfullt sätt. Varaktiga och långsiktiga förtjänster till miljövårdsarbetets väl skall härvid särskilt uppmärksammas.
  • Mottagare skall genom en uppfinning, rutinändring, opinionsbildning eller på annat sätt bidragit till att förbättra miljön eller underlätta miljövårdande insatser.
  • Mottagare kan vara en eller flera personer, organisationer, föreningar etc som är verksam i Tanums kommun.
  • Priset kan endast erhållas en gång.

§ 3
Miljöpriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr per mottagare eller av en minnessak med motsvarande värde, vilket ansvarig nämnd / enhet beslutar om inför varje års utdelande.

Miljöpriset kan utdelas till en eller flera mottagare samma år.

§ 4
Ansvaret för Miljöprisets utdelande åvilar miljö- och byggnadsnämnden.
Det står varje kommunmedborgare, organisation, nämnd, förening etc fritt att föreslå en kandidat till Miljöpriset. Nomineringarna sammanställs och bereds av miljöavdelningen.
Nämnden kan själva utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.

Miljöpriset kan om särskilda skäl föreligger utebli. Särskilda skäl föreligger bland annat då villkoren enligt § 2 ej kan uppfyllas av någon kandidat.

§ 5
Miljöpriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av Miljöpriset priset skall av ansvarig nämnd anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten.
Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten / vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

§ 6 Miljödiplom
Miljödiplom kan efter beslut av miljö- och byggnadsnämnden utdelas närhelst så anses befogat, till den eller de som uppfyller kraven enligt § 2. Förslag kan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden när som helst. Förslag skall vara undertecknat samt innehålla motivering.

Miljödiplom innebär ingen ekonomisk ersättning.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede