Anmälningspliktiga åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) enligt förslagen i propositionen ”Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov”.
Åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplanen dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd från landskapsbildsskydd krävas.

En anmälan med nödvändiga handlingar ska lämnas till kommunen och du måste invänta startbesked innan du får börja bygga!

Din anmälan ska innehålla följande handlingar:

 • Använd gärna vår e-tjänst eller skicka din anmälan per e-post till mbn.diarium@tanum.se Om du anmäler via e-tjänst eller e-post ska du inte skicka handlingarna per brev en gång till.
  Vi behöver en separat fil i pdf-format för respektive dokument/handling, det vill säga en egen fil för varje ritning, karta, foto och så vidare.
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar och -beräkningar som krävs för byggnationen
 • Kontrollplan 
 • Eventuell anmälan kontrollansvarig

OBS: Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett område som är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.

Detta gäller för fastigheter som omfattas av

Undersök gärna detta med oss innan du lämnar in din anmälan.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du påbörjar din byggnation utan att anmäla och invänta startbesked kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitel.

Komplementbyggnad på 25 m² byggarea - Attefallshus

I omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, gästhus och mindre bostäder så kallade komplementbostadshus, på sammanlagt 25,0 m².

Viktigt att veta:

 • Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov. 
 • Byggnadens höjd får vara max 4,0 meter till taknock.

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra en tillbyggnad på sammanlagt max 15 m² bruttoarea. Om du väljer en tillbyggnad över två plan kan du till exempel utnyttja 7,5 m² per plan.

Viktigt att veta:

 • Tillbyggnaden ska inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, annars krävs grannarnas godkännande.
  Mot allmän plats, det vill säga gata, väg, park och så vidare måste byggnaden placeras minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

Tillbyggnad av max 2 takkupor

Till ditt en- eller tvåbostadshus får du uppföra två mindre takkupor om ditt hus inte har några takkupor. Finns redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallet.

Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs om åtgärden berör takstolarna eller om takkuporna påverkar den bärande konstruktionen.
 • Om takkuporna påverkar den bärande konstruktionen krävs bygglov istället.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Viktigt att veta:

 • Gäller inte för tvåbostadshus eller komplementbostadshus (Attefallshus)

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede