Byggnadspris

Antaget av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 129.

§ 1
Tanums kommuns Byggnadspris syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Byggnadspriset:

  • Mottagare skall ha gjort konkreta insatser för god byggnadskultur inom Tanums kommun. Insatserna kan till exempel bestå av renovering och varsam ombyggnad eller andra åtgärder för bevarande av en värdefull byggnad. De kan också bestå av uppförande av en ny byggnad med en väl anpassad utformning.
  • Mottagare kan även ha gjort informationsinsatser inriktade på byggnadsvård och byggnadskultur i Bohuslän i allmänhet och i Tanums kommun i synnerhet. I sådana fall skall mottagaren vara bosatt i, verksam i eller ha annan anknytning till kommunen.
  • Priset kan endast erhållas en gång.

§ 3
Byggnadspriset utgöres av en prissumma på 6 000 kr samt diplom. Byggnadspriset kan utdelas till en eller flera mottagare samma år.

§ 4
Ansvaret för byggnadsprisets utdelande åvilar miljö- och byggnadsnämnden och mottagare utses av kommunens nomineringsgruppen för byggnadspriset. Det åligger denna grupp att på lämpligt sätt inhämta förslag till pristagare.

§ 5
Byggnadspriset skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av byggnadspriset skall av ansvarig nämnd anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten.

Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Förslag till mottagare skall lämnas eller skickas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede